Förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter är de inkomster som uppkommit då företaget fått betalt från en kund men ännu inte levererat det som betalningen härrör. Förutbetalda intäkter ä att se betrakta som en skuld till kunden då exempelvis tjänsten ännu inte utförts eller varorna levererats (denna typ av skuld kallas interimsskuld). Ett exempel på en förutbetald intäkt är en tidningsprenumeration (sett från tidningsföretaget), den betalas ju ofta i förskott innan alla nummer levererats.

Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader.