Likviditetsbudget

Syftet med en likviditetsbudget är att se till att pengarna inte tar slut. Syftet med en resultatbudget är att göra en prognos av företagets resultat. Dålig likviditet medför att ett företag kan få problem att betala sina löpande räkningar (ett sätt att öka ett företags likviditet att sälja sina fakturor till ett företag som sysslar med just fakturaköp, läs mer om fakturaköp, ett annat sätt är att leasa företagets tillgångar, läs mer om leasing eller leasingbolag). Företag som inte betalar sina räkningar riskerar både problem med leverantörer och betalningsanmärkningar och i förlängningen i värsta fall konkurs. Därför är det viktigt att göra en likviditetsbudget. Rent praktiskt kan man göra likviditetsbudgeten i Excel eller liknande program. StartaEgetInfo.se har även en mall för likviditetsbudget.

En likviditetsbudget är ungefär samma sak som en resultatbudget men med en viktig skillnad. Istället för att utgå från det egna företagets intäkter och kostnader utgår en likviditetsbudget från de pengar som flyter in och ut i företaget. Man brukar därför säga att likviditetsbudgeten tar hänsyn till företagets inkomster och utgifter. Syftet är att hålla koll på hur mycket pengar ett företag har på bankkontot eller motsvarande snarare än att hålla koll på företagets resultat.

Likviditeten är ett mått på företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Ett företag som till exempel gör stora investeringar och säljer många varor på kredit kan tänkas ha en prognos som pekar mot att företaget kommer att göra ett bra resultat. Samma företag riskerar dock att få sin kortsiktiga betalningsförmåga kraftigt försämrad. Det beror på att företaget som regel måste betala större delen av sina kostnader innan eller samtidigt som de uppstår utan att för den skull få in några pengar förrän dess kunder betalar.

Precis som när man upprättar en resultatbudget utgår man när man gör en likviditetsbudget från den negativa sidan, det vill säga företagets utgifter. Utgifterna ska läggas i budgeten till det datum då de kommer att betalas. Precis som när man upprättar en resultatbudget är det här även viktigt att vara noggrann så att alla utgifter kommer med. Efter att ha tagit upp företagets utgifter lägger man till de pengar som kommer att flyta in i företaget (in på bankkontot eller motsvarande), det vill säga företagets inkomster. Precis som när det gäller utgifterna ska inkomsterna tas upp till det datum som de beräknas flyta in till företaget. När man har lagt upp inkomster och utgifter under de respektive datum som de förväntas realiseras kan enkelt se hur mycket pengar som löpande finns i företaget för varje datum under perioden. Detta gör man genom att börja med dagens kassa och dra ifrån utgifterna och lägga till inkomsterna för de relevanta datumen.

Det är viktigt att se till att företaget alltid har pengar att betala med. Om siffrorna för den budgeterade likviditeten vid någon enda tidpunkt skulle visa på minus måste företaget vidta åtgärder för att lösa detta. Det kan till exempel handla om att förhandla fram en kredit hos en leverantör för en utgift som man vet kommer att uppstå eller om att prata med banken om ett kortfristigt lån. Läs mer om företagslån.