Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är en företagsform som inte är en juridisk person där personnumret är lika med företagets organisationsnummer (det är alltså den fysiska person som äger företaget, vars personnummer avses). Enskild näringsidkare är en person som driver en enskild firma. Det är som privatperson och som ensam ägare som ansvaret för bolaget ligger. Personens och företagets ekonomi är inte åtskilda utan kopplas samman vilket betyder att om firman går dåligt kan den som driver den enskilda firman bli personligt betalningsansvarig för eventuella skulder som bolaget drar på sig.

Detta skiljer sig från ett aktiebolag där ansvaret är begränsat till det insatta aktiekapitalet. Som enskild näringsidkare kan inte företaget hamna i en tvist i domstol, utan det är privatpersonen som driver företaget som hamnar där. Likaså när det gäller att hyra lokaler så är det den fysiska personen (det vill säga den enskilda näringsidkaren), ej företaget som kan hyra en lokal. Det är hos Skatteverket som den enskilda näringsidkaren ansöker om F-skatt och momsregistrering, och här registreras att man är arbetsgivare. Hos Bolagsverket registrerar man namnet på firman vilket i regel inte är ett krav (ibland är det dock det), men som kan vara fördelaktigt för att få ensamrätt till ett namn inom en viss bransch.
När man är enskild näringsidkare är man bokföringsskyldig, varför affärshändelser ska bokföras i enlighet med de redovisningsregler som finns; se även StartaEgetInfo.ses artikel bokföringsskyldighet, där detta ämne behandlas mer i detalj. Normalt behövs ingen revisor, men det kan givetvis underlätta att anlita en sådan för att säkerställa att redovisningen upprättats på ett korrekt sätt. Som enskild näringsidkare kan det vara bra att teckna en företagsförsäkring för att till viss del minska den personliga risken om man skulle bli personligt betalningsansvarig för stora skulder.