Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys

En finansieringsanalys, ofta benämnt kassaflödesanalys, ska upprättas av ett företag som enligt definition klassas som ett större företag, se definition nedan. I den redovisas kapitalinvesteringar under räkenskapsåret samt hur finansieringen har sett ut. Det ger svar på frågan hur väl ett bolag har lyckats finansiera sin verksamhet. Enkelt kan man säga att det handlar om pengar in i företaget och pengar ut ur företaget. Se mall kassaflödesanalys.

Ur investerarnas synvinkel kan kassaflödet vara intressant då det ofta används i beräkningen vid företagsvärdering. Definitionen på ett större företag är minst 50 anställda, mer än 40 miljoner i balansomslutning och mer än 80 miljoner i nettoomsättning. Ett börsnoterat företag räknas alltid som ett större företag. Mer än ett av dessa kriterier ska vara uppfyllt för att ordet större företag ska aktualiseras och det ska ha skett under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Även om det i ett mindre företag inte är ett krav på att redovisa en finansieringsanalys kan detta vara lämpligt att göra för kunna se vart alla pengar egentligen går och kommer ifrån. Detta kan i sin tur underlätta planeringen av företagets framtida intäkter och kostnader.