Bolagsstämma

Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ. Generellt hålls alltid på vårkanten en årsstämma (undantag om företaget har brutet räkenskapsår) där aktieägarna får vara med och rösta i olika frågor. Se även Bolagsstämmoprotokoll.

Besluten som tas är viktiga för företaget och dess intressenter varför det är av yttersta betydelse att en stämma hålls. Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Besluten på årsstämman omfattar de regler som finns i aktiebolagslagen (ABL) och i Bolagsordning. På bolagsstämman fastställs bland annat företagets resultat och balansräkning, styrelse väljs, dispositioner av företagets vinst eller förlust enligt balansräkningen läggs fram osv. Vid en bolagsstämma bör man som aktieägare komma väl förberedd för att exempelvis lättare kunna ställa frågor eller i annat fall klargöra vissa relevanta saker av vikt.