Kallelse bolagsstämma

En kallelse till en bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. I bolagsordningen anges sättet för kallelse för de aktiebolag som är privata, se mall bolagsordning. Ofta står det ”med brev på posten” eller att tidningen på den lokala orten ska innehålla information om att en bolagsstämma kommer hållas inom den närmaste framtiden. När det gäller publika aktiebolag ska kallelse ske i tidning som är rikstäckande samt i Post- och inrikes tidningar. Beträffande kallelsens innehåll är det två saker som ska framgå vilka ska ske i syfte att aktieägarna kan känna sig förberedda som möjligt, nämligen förslag till dagordning och vad det huvudsakliga innehållet på stämman kommer att vara.

Se även bolagsstämmoprotokoll, vilket är en sammanställning av vad bolagsstämman tagit upp och de regler som inkluderar detta finns i ABL 9 kap 38 §, se Aktiebolagslagen.