Årsredovisningslagen ÅRL

Årsredovisningslagen reglerar främst hur företag och andra organisationer ska upprätta och hantera sina årsredovisningar. Se vår mall för årsredovisning.

Läs hela årsredovisningslagen här: Årsredovisningslagen (lagen.nu).

Årsredovisningslagen: sammanfattning

  • I årsredovisningslagen framgår hur en man upprättar en årsredovisning, delårsrapport och koncernredovisning. I 2 § i ÅRL står det:

    "Årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed ".

  • Vidare framkommer att en rättvisande bild av företagens ställning och resultat ska visas. Detta som ett resultat av att balansräkningen och resultaträkningen är enhetliga. Skulle de inte vara det ska tilläggsupplysningar lämnas.
  • En årsredovisning ska innehålla de obligatoriska posterna som gör att det är enkelt att följa bolaget och hur bolaget de facto presterar, nämligen främst: resultat- och balansräkning, noter, förvaltningsberättelse; läs mer i vår artikel om årsredovisning.
  • Sedan följer att årsredovisningen ska följa de redovisningsprinciper som har som syfte att det ska vara enkelt att få en bild av det aktuella företaget och att det drivs på det sätt som ligger i linje med dessa principer.
  • Det framgår också att årsredovisningen ska vara läsbar och att angivelsen av beloppen visas i svenska kronor (SEK) mm.

Vilka omfattas av årsredovisningslagen?

Svar: aktiebolag, handelsbolag (i det fall att minst en av ägarna är en juridisk person), ekonomiska föreningar.

För den person som driver en enskild firma räcker det i vissa fall med att upprätta ett förenklat årsbokslut.