Årsredovisningslagen ÅRL

Årsredovisningslagen reglerar främst hur företag och andra organisationer ska upprätta och hantera sina årsredovisningar. Se vår mall för årsredovisning och Bokföringslagen.

I årsredovisningslagen framgår hur en man upprättar en årsredovisning, delårsrapport och koncernredovisning. I 2 § i ÅRL står det: ”Årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med gog redovisningssed”. Vidare framkommer i den tredje paragrafen att en rättvisande bild av företagens ställning och resultat ska visas. Detta som ett resultat av att balansräkningen och resultaträkningen är enhetliga. Skulle de inte vara det ska tilläggsupplysningar lämnas. En årsredovisning ska innehålla de obligatoriska posterna som gör att det är enkelt att följa bolaget och hur bolaget de facto presterar, nämligen: resultat- och balansräkning, noter, Förvaltningsberättelse och finansieringsanalys (den sistnämnda, givet att det är frågan om ett större företag eller att bolaget kan handlas på en marknadsplats, en börs). Sedan följer att årsredovisningen ska följa de redovisningsprinciper som har som syfte att det ska vara enkelt att få en bild av det aktuella företaget och att det drivs på det sätt som ligger i linje med dessa principer.
Det framgår också att årsredovisningen ska vara läsbar och att angivelsen av beloppen visas i svenska kronor (SEK) mm. Vilka omfattas då av årsredovisningslagen? Jo, handelsbolag (förutsatt att minst en av ägarna är en juridisk person), ekonomiska föreningar och aktiebolag. För den person som driver en enskild firma räcker det med att upprätta ett förenklat årsbokslut och här finns bra hjälp av få, t.ex. har Bokföringsnämnden instruktioner för den som är osäker. Även för den som driver ett mindre aktiebolag finns instruktioner som underlättar arbetet vilkas regler inte är lika komplicerade jämfört med aktiebolag av en större kaliber, läs mer på Årsredovisning.