Avveckla aktiebolag

Den här artikeln är tänkt som en kort genom genomgång av ungefär hur en avveckling av ett aktiebolag kan ske. Om du planerar att faktiskt avveckla ett aktiebolag föreslås att en jurist, revisionsbyrå eller en annan lämplig konsult anlitas. Att avveckla ett aktiebolag kan ske på många olika sätt; försäljning (se köpa företag), konkurs (se vår artikel om konkurs aktiebolag), likvidation (se likvidation aktiebolag ), fusion (hopslagning) och delning (se se vår artikel om delning av aktiebolag). Försäljning innebär att aktierna görs upp mellan köparna och säljarna. Konkurs sker om obestånd föreligger hos aktiebolaget, det är tingrätten som beslutar om det, på uppmaning av en fordringsägare eller aktiebolagets styrelse.

Likvidation innebär att bolaget upplöses och att tillgångarna används till att betala skulderna som bolaget har vilket kan te sig på två sätt, antingen genom frivillig likvidation eller det mest vanliga som är tvångslikvidation. Fusion innebär ett samgående mellan olika bolag som betyder att ett annat aktiebolag tar över det aktuella bolaget innehållande dess samtliga tillgångar och skulder. Vid delning övertas tillgångarna och skulderna av ett eller flera aktiebolag i utbyte mot delningsersättning.