Avsättningar

Artikeln beskriver kortfattat vad avsättningar är i redovisningssammanhang. Med avsättningar menas enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) de betalningsplikter anses säkra eller mycket sannolika till sin existens, men där det råder ovisshet när det gäller betalningstidpunkt eller beloppsstorlek.

Avsättningar bokföring

Exempel på olika avsättningar är pensioner, tvistiga skatter, avsättningar till reparationskostnader, periodiseringsfonder etc. Gemensamt för dessa är alltså osäkerheten vilket t.ex. visar sig beträffande skatter att en tvist kanske inte avgjorts som då gör att företaget inte vet vilket belopp det kan bli fråga om eller att i exemplet om pensioner att man inte vet exakt när den anställde går i pension vilket leder till en osäkerhet om belopp osv. Avsättningarna är ofta att klassa som långsiktiga vilket ibland förklarar osäkerheten, men det blir lättare att prognostisera ju närmare betalningen sker. Redovisning av avsättningar sker i kontogrupp 22, se Bokföringskonto, Kontoslag, Kontonummer. För den som driver eget företag är det ofta fördelaktigt att göra avsättningar till pensionen under lönsamma år.