⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Extern redovisning

Starta Eget Info Logotyp-bild

Extern redovisning är en del av redovisningen som regleras genom skattelagstiftningen och civillagstiftningen. Den här delen artikeln handlar om extern redovisning och tar ett par minuter att läsa.

Du läser om intern redovisning längre ned i artikeln.

Extern redovisning styrs per definition av lagen

Exempel på lagar som styr den externa redovisningen är:

  • Inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen. Båda dessa lagar faller under skattelagstiftningen.
  • Under civillagstiftningen faller t.ex. Årsredovisningslagen ÅRL och Bokföringslagen BFL, som också reglerar den externa redovisningen.

Vad ingår i den externa redovisningen?

Det som ingår i den externa redovisningen är att företagen ska upprätta årsbokslut där både resultaträkning och Balansräkning ska finnas med.

Är det fråga om ett aktiebolag är det fler saker som ingår i den externa redovisningen, nämligen förvaltningsberättelse, noter, tilläggsupplysningar etc. Då heter det att man en upprättar årsredovisning; se även vår mall för årsredovisning.

Den externa redovisningen är fokuserad på historia, dvs. sådant som redan hänt i bolaget och skiljer sig från den interna redovisningen som mer är framåtblickande; läs mer om den interna redovisningen längre ned i artikeln.

Riktar sig till externa intressenter

Den externa redovisningen riktar sig till företagets intressenter som räknas som externa som exempelvis:

  • aktieägare
  • leverantörer
  • banker
  • staten, osv.

Vad är intern redovisning?

Intern redovisning innebär information och beslutsunderlag som företaget redovisar internt, dvs. inom företaget.

Syftet är företagets ekonomistyrning

Den interna redovisningen ger underlag till företagets ekonomistyrning och här finns mer detaljerad information om det aktuella företaget, t.ex. budgetuppföljning (se Mall likviditetsbudget och Mall resultatbudget), kostnads- och intäktskalkylering, försäljning per produktgrupp mm.

Extern vs intern redovisning

Till skillnad från den externa redovisningen som fokuserar på historisk data så är den interna redovisningen inriktad på att se framåt.

Med hjälp av den interna redovisningen är det lättare att genomföra planering och få kontroll över hur verksamheten går.

Företaget brukar ha interna mål som ska uppnås vilket är ett grundläggande syfte för ekonomistyrning. En annan sak som skiljer den interna redovisningen från den externa är att det inte finns angivet i någon lag hur den interna redovisningen ska skötas.

När man driver ett företag kan det vara smart att ha olika mått inom företaget för att lättare överblicka på detaljnivå vad företaget gör bra och inte, detta gäller oavsett om man driver ett små företag eller större.

Se även vår:

Introduktion till redovisning

Introduktion till bokföring.