Extern redovisning

Extern redovisning är en del av redovisningen som regleras genom skattelagstiftningen och civillagstiftningen. Den här artikeln handlar om extern redovisning och tar ett par minuter att läsa.

Extern redovisning styrs per definition av lagen

Exempel på lagar som styr den externa redovisningen är

  • inkomstskattelagen (IL)
  • mervärdesskattelagen.
Båda dessa lagar faller under skattelagstiftningen.

Under civillagstiftningen faller t.ex. Årsredovisningslagen ÅRL och Bokföringslagen BFL, som också reglerar den externa redovisningen.

Vad ingår i den externa redovisningen?

Det som ingår i den externa redovisningen är att företagen ska upprätta årsbokslut där både resultaträkning och Balansräkning ska finnas med.

Är det fråga om ett aktiebolag är det fler saker som ingår i den externa redovisningen, nämligen förvaltningsberättelse, noter, tilläggsupplysningar etc. Då heter det att man en upprättar årsredovisning; se även vår mall för årsredovisning. Den externa redovisningen är fokuserad på historia, dvs. sådant som redan hänt i bolaget och skiljer sig från den interna redovisningen som mer är framåtblickande; läs även StartaEgetInfo.ses artikel om intern redovisning, där detta begrepp beskrivs i mer detalj.

Riktar sig till externa intressenter

Den externa redovisningen riktar sig till företagets intressenter som räknas som externa som exempelvis:

  • aktieägare
  • leverantörer
  • banker
  • staten, osv.

Som motpol ses intern redovisning som riktar sig till interna intressenter.

Se även vår:

Introduktion till redovisning

Introduktion till bokföring.