Extern redovisning

Extern redovisning är en del av redovisningen som regleras genom skattelagsstiftningen och civillagstiftningen. Den externa redovisningen riktar sig till företagets intressenter som exempelvis aktieägare, leverantörer, banker, staten osv.

Exempel på lagar som styr den externa redovisningen är t.ex. inkomstskattelagen (IL) och mervärdesskattelagen. Dessa faller under skattelagstiftningen. Under civillagstiftningen faller t.ex. årsredovisningslagen (ÅRL) och bokföringslagen (BFL). Det som ingår i den externa redovisningen är att företagen ska upprätta årsbokslut där både resultaträkning och Balansräkning ska finnas med. Är det fråga om ett aktiebolag är det fler saker som ingår i den externa redovisningen, nämligen förvaltningsberättelse, noter , tilläggsupplysningar etc. Då heter det att man en upprättar årsredovisning; se även vår mall för årsredovisning. Den externa redovisningen är fokuserad på historia, dvs. sådant som redan hänt i bolaget och skiljer sig från den interna redovisningen som mer är framåtblickande; läs även StartaEgetInfo.ses artikel om Intern redovisning, där detta begrepp beskrivs i mer detalj.