Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är de tillgångar som tas upp i balansräkningen som stadigvarande ska brukas eller innehas i verksamheten, dvs. de planeras att användas i företaget under lång tid framöver. De utgörs t.ex. av maskiner som ofta har en lång livslängd, byggnader som företaget äger etc.

En anläggningstillgång kan också utgöras av ett varumärke, kunskap mm som inte går att ta på rent fysiskt (de kallas då immateriella), men som är avsedda att innehas under en lång tid i verksamheten för att generera intäkter. Anläggningstillgångar delas in i materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar (se immateriella tillgångar, materiella tillgångar och finansiella tillgångar). Om ett företag t.ex. köper in en maskin skrivs denna tillgång av under den tid den kommer att användas i verksamheten. Avskrivningen, dvs. värdeminskningen sprids alltså ut jämt under den ekonomiska livslängden för maskinen istället för att hela kostnaden bokförs med en gång.