Materiella tillgångar

Materiella tillgångar (även kallade materiella anläggningstillgångar) är de tillgångar som går att ta på, dvs. de är både fysiska och går att beskåda. Se även av immateriella tillgångar, finansiella tillgångar och anläggningstillgångar.

De räknas in under anläggningstillgångar och ska enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) uppdelas på följande poster:

• Byggnader och mark
• Maskiner och andra tekniska anläggningar
• Inventarier, verktyg och installationer
• Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella tillgångar

Så länge som en rättvisande bild uppnås godkänns en sammanslagning av olika poster eller att posterna delas in ytterligare. Materiella tillgångar är avsedda att användas under en längre tid i företaget och används för att företaget ska kunna producera och leverera de varor och tjänster som tillhandahålls, dvs. de är ett led i företagets syfte att tjäna pengar. Tillgångar som exempelvis maskiner brukar skrivas av under sin ekonomiska livslängd för att matcha kostnaderna under hela perioden som maskinen genererar intäkter. Att investera i bra materiella tillgångar är särskilt viktigt för den som driver ett producerande företag, oberoende av storlek på företaget.