Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är till skillnad mot anläggningstillgångar avsedda att omsättas i företagets verksamhet och därmed är inte syftet att de ska innehas i verksamheten under en lång tid.

Ofta säger man att avsikten är att behålla omsättningstillgångarna i maximalt ett år. Exempel på omsättningstillgångar är varulager, kundfordringar, kassa och bank. Omsättningstillgångar värderas i regel till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen, det är detta som kallas att värderingen sker till lägsta värdets princip (LVP),se Försiktighetsprincipen. Observera dock att kassa och bank är undantagna från principen att dessa tillgångar ska finnas i verksamheten i högst ett år, de är ju en viktig grundsten i tryggheten i företaget.