⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Vad är omsättningstillgångar?

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den här artikeln handlar om omsättningstillgångar. En tydlig förklaring av vad som räknas som omsättningstillgång ges. Vidare ges exempel och även värdering av omsättningstillgångar behandlas. Slutligen besvaras vanliga frågor om omsättningstillgångar.

Vad räknas som omsättningstillgång?

Tillgångar delas in i antingen anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar.

Omsättningstillgångar är till skillnad mot anläggningstillgångar avsedda att omsättas i företagets verksamhet, med vilket menas att syftet är att de inte ska innehas i verksamheten under en lång tid.

Hur ska "lång tid" ska tolkas i sammanhanget?

Ofta preciseras med att avsikten ska vara att behålla omsättningstillgångar i maximalt ett år. Observera dock att kassa och bank (likvida medel) är undantagna ifrån principen att dessa tillgångar ska finnas i verksamheten i högst ett år; detta är helt naturligt eftersom nära nog alla företag alltid innehar likvida medel, men dessa räknas alltså trots detta som omsättningstillgångar.

Vidare uppdelning och exempel på omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar delas upp i fyra kategorier enligt följande lista. Listan ger även exempel på omsättningstillgångar.

  1. Varulager. Exempelvis råvarulager, eller färdigvarulager.
  2. Kortfristiga fordringar. Exempelvis kortfristiga kundfordringar (långfristiga fordringar sorterar under anläggningstillgångar), fordringar på anställda och förutbetalda kostnader.
  3. Kortfristiga placeringar. Exempelvis obligationer och aktier (som inte innehas stadigvarande).
  4. Kassa och bank (dvs likvida medel). Exempelvis kontanter och bankmedel (pengar på banken).

Se vår mall för årsredovisning för hur omsättningstillgångar visas i balansräkningen. Ett utdrag ur denna visas här:

Omsättningstillgångar

Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas i regel till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen, det är detta som kallas att värderingen sker till lägsta värdets princip (LVP); se även försiktighetsprincipen.

Vanliga frågor

Vad är omsättningstillgångar 1 och 2?

Inom bokföring delas omsättningstillgångarna upp i omsättningstillgångar 1 och omsättningstillgångar 2. Tanken är att omsättningstillgångar 1 ska med större sannolikhet kunna omvandlas till pengar snart, än omsättningstillgångar 2.

  • Omsättningstillgångar 1 (OT 1), motsvarar likvida medel, kortfristiga kundfordringar och liknande.
  • Omsättningstillgångar 2 (OT 2), motsvarar främst varulager.

Vad skiljer omsättningstillgångar och lagertillgångar?

Lagertillgångar är ett begrepp inom området för beskattning där begreppet omsättningstillgång inte används. Läs mer om på Skatteverket.se (skillnad mellan omsättningstillgångar och lagertillgångar).

Finns immateriella omsättningstillgångar?

Ja det finns immateriella omsättningstillgångar. Tillgångar kan generellt delas upp i immateriella tillgångar och materiella tillgångar (läs mer om dessa begrepp i artiklarna i listan nedan) och det gäller alltså även omsättningstillgångar:

Vad skiljer omsättningstillgångar och anläggningstillgångar?

Frågan behandlas i artikeln ovan, men ett förtydligande är att den avgörande skillnaden avser vilken avsikt företaget har gällande tillgången; om avsikten är att företaget stadigvarande ska inneha tillgången så är det en anläggningstillgång, i annat fall är det en omsättningstillgång. Läs mer om gränsdragningen mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar (Skatteverket.se).

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).