⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Vad är omsättningstillgångar?

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den här artikeln handlar om omsättningstillgångar. En tydlig förklaring av vad som räknas som omsättningstillgång ges. Vidare ges exempel, och även värdering av omsättningstillgångar behandlas. Slutligen besvaras vanliga frågor om omsättningstillgångar.

Vad räknas som omsättningstillgång?

Tillgångar delas in i antingen anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar.

Omsättningstillgångar är till skillnad från anläggningstillgångar avsedda att omsättas i företagets verksamhet. Med detta menas att syftet med omsättningstillgångar att de inte ska innehas i verksamheten under en lång tid.

Hur ska "lång tid" ska tolkas i sammanhanget?

Ofta preciseras "lång tid" i detta sammanhang med att avsikten ska vara att behålla omsättningstillgångar i maximalt ett år. Observera dock att likvida medel (kassa och bank) är undantagna ifrån denna princip; det vill säga likvida medel räknas alltid som omsättningstillgångar.

Vidare uppdelning och exempel på omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar delas upp i fyra kategorier enligt följande lista. Listan ger även exempel på omsättningstillgångar.

  1. Varulager. Exempelvis råvarulager, eller färdigvarulager.
  2. Kortfristiga fordringar. Exempelvis kortfristiga kundfordringar, fordringar på anställda samt förutbetalda kostnader. Notera att långfristiga fordringar sorterar under anläggningstillgångar.
  3. Kortfristiga placeringar. Exempelvis obligationer och aktier, som inte är avsedda för långvarigt innehav.
  4. Likvida medel (kassa och bank). Exempelvis kontanter och bankmedel (pengar på banken).

Se vår mall för årsredovisning för hur omsättningstillgångar visas i balansräkningen. Ett utdrag ur denna visas här:

Omsättningstillgångar

Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas i regel till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Detta kallas att värderingen sker till lägsta värdets princip (LVP). Läs även om försiktighetsprincipen.

Vanliga frågor

Vad är omsättningstillgångar 1 och 2?

Inom bokföring delas omsättningstillgångarna upp i omsättningstillgångar 1 och omsättningstillgångar 2. Tanken är att omsättningstillgångar 1 ska med större sannolikhet kunna omvandlas till pengar snart, jämfört med omsättningstillgångar 2.

  • Omsättningstillgångar 1 (OT 1), motsvarar likvida medel, kortfristiga kundfordringar och liknande.
  • Omsättningstillgångar 2 (OT 2), motsvarar främst varulager.

Vad skiljer omsättningstillgångar och lagertillgångar?

Lagertillgångar är ett begrepp inom området för beskattning där begreppet omsättningstillgångar inte används. Läs mer om detta på Skatteverket.se (skillnad mellan omsättningstillgångar och lagertillgångar).

Finns immateriella omsättningstillgångar?

Ja det finns immateriella omsättningstillgångar. Tillgångar kan delas upp i immateriella tillgångar och materiella tillgångar och det gäller alltså även omsättningstillgångar. Läs mer i följande artiklar:

Vad skiljer omsättningstillgångar och anläggningstillgångar?

Frågan behandlas i artikeln ovan, men ett förtydligande är att den avgörande skillnaden avser vilken avsikt företaget har gällande tillgången. Om avsikten är att företaget stadigvarande ska inneha tillgången så är det en anläggningstillgång, i annat fall är det en omsättningstillgång. Läs mer om gränsdragningen mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar (Skatteverket.se).

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).