Leverantörsskulder

En leverantörsskuld är en skuld till en leverantör som bokföras i företagets balansräkning. Posten räknas in i det som kallas för kortfristiga skulder. För att exemplifiera leverantörsskulder så kan vi t.ex. ta ett företag som köper in matvaror från olika leverantörer.

Vi antar att efter inköpet så får företaget en faktura från sina leverantörer. Så länge fakturan är obetald är det alltså en skuld som företaget har till leverantörerna. Denna skuld måste då bokföras.