Ränteintäkter, räntekostnader och räntenetto

Räntekostnader är de kostnader som uppkommer till följd av att bolaget har räntebärande skulder etc.

Ränteintäkter är intäkter som uppstår till följd av ränta på fordringar etc.

Du läser mer om ämnet i artikeln nedan, vilken tar några minuter att läsa.

Läs även om övriga poster i resultaträkningen, mm:
Resultaträkning
Balansräkning
Årsredovisning.

Exempel på ränteintäkter

Exempel på ränteintäkter är främst de som kommer från bankkonton, men de kan även komma från obligationer, förseningsränta gällande kundfordringar etc.

Exempel på räntekostnader

Vad som utgör räntekostnader är t.ex. ränta på banklån (se företagslån), checkräkningskrediter, skulder till anställda och aktieägare etc. Läs mer om långfristiga skulder och kortfristiga skulder.

Periodisering av ränteintäkter och räntekostnader

Då olika räntebetalningar sker vid olika tillfällen leder det till att ränteintäkter och räntekostnader kan behöva periodiseras.

Räntenetto

Räntenettot fås fram genom att man tar ränteintäkter minus räntekostnader.

Detta begrepp förekommer framförallt bland annat i bankernas årsredovisningar och visar då hur mycket intäkter från utlåningen banken får in jämfört med räntebetalningar (till exempelvis kundernas sparkonton).