Kredit och Debet

Debet kallas den vänstra sidan av ett konto (man talar ofta om T-konton, för att de ofta ritas upp så att de ser ut som T:n) medan kredit är benämningen på den högra sidan av ett konto. Det som bokförs i debet ska alltid också bokföras i kredit, det är ju det som den dubbla bokföringen går ut på, dvs. att det ska vara balans.

Samma belopp ska således bokföras på båda sidor. För att exemplifiera debet och kredit så kan vi anta att ett företag köper in en maskin. Då kommer maskinen att bokföras som en tillgång på ett tillgångskonto, därmed ökar beloppet i debet. Samtidigt tas pengarna från företagets kassa, varför beloppet också ska bokföras som en utgift i kredit. Vissa konton ökar i debet och minskar i kredit, medan andra minskar i debet och ökar i kredit. Av den anledningen är det viktigt att man har koll på de olika typer av konton som finns. Idag finns dock bra bokföringsprogram på datorn som flitigt kan användas för olika företag där systemen säger ifrån om något bokförs på ett felaktigt sätt. Läs mer om bokföringsprogram.