Rörelseresultat

Rörelseresultatet är en viktig post i resultaträkningen som det ofta läggs stor vikt vid under rapportperioder i olika börsnoterade företag. Det är resultatet av hur själva verksamheten (rörelsen) går och visar antingen en vinst eller förlust som framkommer innan resultatet före finansiella intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner (se obeskattade reserver) och skatt på årets resultat beräknas. Se även mall resultaträkningoch mall årsredovisning.

Observera att ett positivt rörelseresultat inte behöver innebära att ett företag går med vinst. Det kan ju vara så att ett företag har höga räntekostnader etc. som leder till att årets resultat blir negativt. Rörelseresultatet beräknas genom att man tar rörelseintäkterna minus rörelsens kostnader i en kostnadsslagsindelad resultaträkning medan man i en funktionsindelad resultaträkning får fram rörelsekostnaderna efter att t.ex. försäljnings och administrationskostnader samt forsknings- och utvecklingskostnaderna subtraherats från bruttoresultatet. En annan benämning för rörelseresultatet är det som kallas för EBIT (Earnings Before Income and Taxes) vilket är ett mycket återkommande begrepp inom finansiell analys och då främst när det gäller företagsvärdering där det är mycket användbart. Rörelseresultatet är alltid en viktig värdemätare på hur företaget mår varför detta resultat bör få stor uppmärksamhet, även för den som driver ett mindre företag.