Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar (även kallade finansiella anläggningstillgångar) räknas som anläggningstillgångar och består av t.ex. aktier, obligationer och andra värdepapper. Se även av immateriella tillgångar, materiella tillgångar och anläggningstillgångar.

För att en tillgång ska räknas som en finansiell tillgång gäller att företaget har som avsikt att behålla tillgången i mer än 1 år. De finansiella tillgångarna syftar till att ge avkastning och delas enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) in i följande poster:

• Aktier/andelar i koncernföretag (se dock Koncern)
• Fordringar hos koncernföretag
• Aktier/andelar i intresseföretag (se dock Intresseföretag)
• Fordringar hos intresseföretag
• Andra långsiktiga värdepappersinnehav
• Lån till delägare och andra till företaget närstående
• Andra långsiktiga fordringar.

När man driver ett företag är det av stor vikt att man är införstådd med risken som är kopplad till de finansiella tillgångarna, särskilt om portföljen består av aktier vilka har en förmåga att svänga mycket i värde.