Finansiella intäkter och kostnader

Den här artikeln handlar om finansiella intäkter och kostnader, vilket är poster på resultaträkningen. Artikeln tar några minuter att läsa.

Läs även om övriga poster i resultaträkningen, mm:
Resultaträkning
Balansräkning
Årsredovisning.

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter är intäkter som relaterar till finansiella tillgångar så som exempelvis obligations- och aktieinnehav; och som inte kan knytas till den operativa verksamheten.

Exempel: ränteintäkter, utdelningar på aktier, och vinst-försäljning av värdepapper.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader är kostnader som relaterar till företagets finansiering. I mindre företag utgörs finansiella kostnader mest av räntekostnader.

Exempel: räntekostnader, förlust vid försäljning av värdepapper. På samma vis som de finansiella intäkterna så har per definition de finansiella kostnaderna inte något samband med själva verksamheten.

Så ser det ut i resultaträkningen

Se vår mall för resultaträkning för att se hur finansiella intäkter och kostnader tas upp i resultaträkningen.

Relation till finansnetto

Se även finansnetto, vilket är ett begrepp som direkt relaterar till finansiella intäkter och kostnader.