Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter är de intäkter som inte kan knytas till den operativa verksamheten i ett företag och som återfinns i företagets reseräkning. Hit hör t.ex. ränteintäkter, utdelningar på aktier eller övriga intäkter som kan relateras till den aktuella perioden som uppkommer t.ex. av försäljning av värdepapper. Finansiella intäkter rangordnas på olika sätt i olika typer av företag/verksamheter.

Finansiella kostnader är kostnader som står under de finansiella intäkterna i resultaträkningen, exempelvis räntekostnader på lån som företaget har, förlust vid försäljning av aktier etc. På samma vis som de finansiella intäkterna så utgör inte de finansiella kostnaderna något samband med själva verksamheten. Ofta bokförs dessa kostnader i kontogrupp 84. I mindre företag utgörs finansiella kostnader mest av räntekostnader. Se även finansnetto, vilket är ett begrepp som direkt relaterar till finansiella intäkter och kostnader. Läs mer om hur man enkelt skapar en årsredovisning på vår undersida om årsredovisning. Se även vår mall för årsredovisning.