Årets resultat

Årets resultat beräknas genom att man tar företagets intäkter minus kostnader i resultaträkning, där man till slut får fram en siffra som visar om företaget gör en vinst eller inte. I dessa kostnader ingår även skatt, och årets resultat räknas alltså efter skatt. Årets resultat benämns ofta antingen årets vinst eller året förlust.

Uppstår en vinst flyttas den till posten eget kapital (om den inte delas ut till aktieägarna, se resultatdisposition) i balansräkningen som till följd av detta ökar, medan vid förlust så minskar det egna kapitalet. Vid beräkningen av årets resultat ska detta göras på bokföringsmässiga grunder. Årets resultat visar hur ett räkenskapsår har gått och kan visa olika perioder beroende på om det aktuella bolaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår eller brutet räkenskapsår. När årets resultat har fastställts uppstår alltid frågan om hur bolaget ska disponera resultatet, detta benämns resultatdisposition. När man har startat ett företag kan det ta något/några år innan företaget går med vinst, ofta på grund av att uppbyggnaden av företaget kräver investeringar.