Varulager

Ett varulager består av varor som ingår i företagets rörelseverksamhet och som syftar till att omsättas under den närmsta tiden. Är det fråga om ett industriföretag är varulagret oftast synonymt med de varorna företaget tillverkar.

Exempel på varulager om det är ett handelsföretag kan vara kläder som finns i lagret eller mat som köpts in från olika grossister. När ett företag upprättar årsredovisning så kan redovisningen av varulagret vara svårt att passa in i den bestämda mallen då ett företag kan se olika ut beroende på om det är ett industriföretag, handelsföretag, tjänsteföretag etc. Men i Årsredovisningslagen (ÅRL) framgår emellertid att varulagret i årsredovisningen ska uppdelas på dessa poster:

• Råvaror och förnödenheter
• Varor under tillverkning
• Färdiga varor och handelsvaror
• Pågående arbete för annans räkning
• Förskott till leverantörer.

Observera att i varulagret ingår endast det som är avsett att omsättas (dvs. säljas i företagets ordinarie verksamhet), inte sådant som företaget förbrukar inom verksamheten som t.ex. kontorsmaterial, smörolja etc. De värderingsmetoder som kan användas för att värdera ett lager är exempelvis Först-in-först-ut-principen (FIFU) eller den vägda genomsnittsprincipen (se Försiktighetsprincipen). Ett varulager som tar slut snabbt tyder på god efterfrågan medan det omvända gäller vid låg efterfrågan, därför är det viktigt för företag att upprätthålla en god planering över varulagret och hur mycket som ska tillverkas/köpas för att varulagret exempelvis inte ska bli för stort eller riskera att ta slut.