Konkurs i aktiebolag

Vid konkurs i ett aktiebolag gäller inte personligt betalningsansvar för aktieägare (så länge som aktiebolaget skötts i enlighet med Aktiebolagslagen etc.), till skillnad från ett handelsbolag och en enskild firma. Se Konkurs Handelsbolag och Konkurs Aktiebolag.

När konkurs sker används bolagets tillgångar till betalning av de skulder som föreligger. Det är tingsrätten som fattar beslut om en konkurs kommer att ske, antingen på uppmaning av en borgenär eller från bolaget självt, vilket i så fall görs för att bolaget hamnat på obestånd. Därefter utses en konkursförvaltare vars uppgift är att granska företagets tillgångar för att i möjligaste mån betala de skulder som är utestående till bolagets fordringsägare.