Likvidation av aktiebolag

Den här artikeln utgör som en kort ock koncis beskrivning av hur en likvidation av ett aktiebolag går till.


Relaterade artiklar:
Avveckla aktiebolagKonkurs aktiebolagVilande aktiebolag
Delning av aktiebolagFörbrukat aktiekapital
FåmansaktiebolagMall aktieägartillskott.

Ingress: Det första man tänker på när man startar ett aktiebolag är givetvis inte risken att rörelsen inte kommer att gå så bra som man tänker sig och att det kan finnas en risk för att aktiebolaget går i konkurs eller att man kan komma att behöva likvidera aktiebolaget. Men att vara informerad om ungefär hur det går till att likvidera ett aktiebolag är att vara förbered och således en god idé.

Vad innebär en likvidation av aktiebolag

Likvidation av ett aktiebolag innebär en upplösning av aktiebolaget och att bolagets skulder betalas. Skulderna kan betalas genom att tillgångarna omvandlas i reda pengar, varpå delägarna tar del av det överskott som uppstår.

Frivillig likvidation vs tvångslikvidation av aktiebolag

Det finns olika sätt på vilket en likvidation uppstår. Antingen rör det sig om frivillig likvidation (beslutas av bolagstämman) eller om tvångslikvidation. En tvångslikvidation innebär att bolaget genom lag försätts i likvidation. Bolagsverket eller tingsrätten beslutar i så fall om det. I Aktiebolagslagen (ABL) står de fall där tvångslikvidation måste ske.

Bolagsverket eller tingsrätten utser en likvidator vars uppgift är att avveckla ett aktiebolag.

En frivillig likvidation kan vara ett alternativ för den företagare som inte längre vill ha kvar sitt företag, där ingen köpare finns tillgänglig eller att en försäljning av bolaget till någon inte känns rätt.

Funderar du på att faktiskt likvidera ett aktiebolag? I så fall rekommenderas vi att du kontaktar en jurist eller en annan konsult med lämplig bakgrund.