Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder är skulder med kort löptid, dvs. de ska betalas inom en överskådlig framtid, vilket oftast brukar anses vara inom ett år. Se även långfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är leverantörsskulder, skatteskulder, momsskulder etc.