Avskrivningar

Avskrivningar och nedskrivningar är redovisningsposter som återfinns på resultaträkningen. De är redovisningsmässiga motsvarigheter till reella värdeminskningar av företagets tillgångar. Om ett företag köper en tillgång, exempelvis en maskin, så ta denna oftast upp som en tillgång på balansräkningen värderad till inköpspriset, detta påverkar alltså inte företagets redovisningsmässiga vinst. Avskrivningar och nedskrivningar sker seden under de kommande åren och dessa sänker företagets redovisningsmässiga vinst. Det är när en avskrivning eller nedskrivning av tillgången sker som en redovisningsmässig kostnad för maskinen sker.

Avskrivningar är vanligare än nedskrivningar, läs mer om nedskrivningar. Det vanligaste är alltså att man redovisningsmässigt minskar värdet på en tillgång genom just avskrivning. Det fungerar så här: När företaget köper en tillgång som tas upp på balansräkningen görs en plan för hur tillgången ska skrivas av, en avskrivningsplan. Sedan tas avskrivningen upp i resultaträkningen (där den motsvarar en kostnad) enligt denna plan tills värdet på tillgången är noll. Se mall resultaträkning för mer om detta.

Exempel på avskrivning: Ett företag köper en maskin för 100 000 kronor och tar upp den på nästkommande balansräkningen med värdet 100 000. Samtidigt bestämmer bolaget sig för att avskriva värdet på maskinen över 10 år (dvs. med 10 000 per år); detta kallas linjär avskrivning och är bolagets avskrivningsplan för maskinen. Avskrivningar om 10 000 tas upp som en negativ post (på samma sätt som en kostnad) på de efterföljande 10 årens resultaträkningar samtidigt som värdet på maskinen på balansräkningen minskar med 10 000 per år under de 10 åren så att maskinen efter 10 år inte har något redovisningsmässigt värde. Notera att detta inte på något sätt behöver betyda av maskinen inte har något reellt värde.