Osäkra kundfordringar

Definition: Osäkra kundfordringar är de kundfordringar där det råder osäkerhet om kunden har förmåga att betala eller inte.

Är det på det viset att betalningstiden har gått ut för en lång tid sedan och det är konstaterat att kunden inte har så mycket tillgångar eller av någon anledning fått indrivningar på sig utan att betalning har kunnat fullbordas, är en kundfordring av denna typ att betrakta som en osäker sådan.

Svårt att undvika osäkra kundfordringar

För företag med många kunder kan det vara svårt att helt undvika osäkra kundfordringar och relaterade förluster, men att vara medvetna om dessa och att ha en genomtänkt plan för hur dessa ska hanteras kan i detta fall vara värdefullt.

Det är viktigt för samtliga företag som har mycket kundfordringar att bedöma den sammanlagda förlustrisken i dessa kundfordringar, dvs. bedöma de osäkra kundfordringarna. Kundförluster kan delas upp i både befarade och konstaterade kundförluster.

Befarade och konstaterade kundförluster

Befarade kundförluster är de där man antar att kunden inte kommer betala, t.ex. att sista förfallodag har passerat för länge sedan.

Konstaterade kundförluster är när det står helt klart att en kund inte kan betala, företag i konkurs är typexemplet; ; läs mer om konkursförfarande i företag, konkurs i aktiebolag, konkurs i enskild firma, och konkurs i handelsbolag.

Bokföring av osäkra kundfordringar

Kundfordringar, även osäkra sådana är omsättningstillgångar och ska alltså bokföras som sådana. Du läser om hur man mer precist bokför osäkra kundfordringar på FARs (en svensk branschorganisation för bland annat revisorer): se Faronline.se (om bokföring av osäkra kundfordringar).

Minimera mängden osäkra kundfordringar

Ett tillvägagångssätt för att minimera osäkerheten av en fordran är att redan innan fordran uppstår ta en kreditupplysning på kunden för att bedöma dennes kreditvärdighet. På så vis kan möjligheten att få betalt vara större, givet att kreditvärdigheten är god.

De som driver mindre företag har mycket goda skäl för att iakttaga god försiktighet när det gäller att exempelvis ge krediter, i synnerhet då enskilda kreditförluster kan få stor påverkan på företagets resultat.