Tillgångar

Tillgångar är lika med totalbeloppet av företagets förmögenhet, dvs. man tar företagets egna medel (eget kapital) och adderar med det främmande kapitalet (skulder) som finansierar tillgångarna och därmed får man fram detta. I Balansräkning finns tillgångarna på ena sidan medan skulderna och det egna kapitalet utgör den andra sidan. Summan av det egna kapitalet och skulderna är per definition lika med tillgångarna, det är detta som kallas att det råder balans i balansräkningen.

Tillgångarna visar vad företaget äger och kan bestå av t.ex. kassa, varulager, byggnader, inventarier, goodwill, aktieinnehav etc. Indelningen av företagets tillgångar sker i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Det är inte ovanligt att värderingsproblem uppkommer när man ska värdera tillgångar, se värderingsprinciper.