Bundet eget kapital

Bundet eget kapital är en post på balansräkningen (se mall balansräkning) och en av två delar som ingår i posten eget kapital. Förfogandet över detta kapital är inskränkt, då t.ex. aktiekapitalet räknas med här. Det bundna egna kapitalet är avsett för att stanna i det egna företaget och knytas nära verksamheten. Därmed är det inte tillåtet att dela ut dessa pengar till aktieägarna vilket är fallet med fritt eget kapital. Även reservfond ingår i bundet eget kapital.