Balansräkning

En balansräkning visar vilka tillgångar och skulder som ett bolag har vid en specifik tidpunkt, ofta exakt vid årsskiftet. Den här artikeln handlar balansräkningen och tar cirka 2-4 minuter att läsa.

Längre ned i artikeln hittar du balansräkningens alla poster som du kan läsa om separat. Ett exempel på en balansräkning hittar du i vår artikel med en mall för balansräkning.

Tips för att enkelt göra årsredovisningen: StartaEgetInfo.se rekommenderar Årsredovisning Online en tjänst med vilken företag mycket enkelt kan skapa sin årsredovisning och med vilken man kan vara säker på att allt blir rätt. Läs mer på www.arsredovisning-online.se.

Balansräkningens poster

Du läser mer om balansräkningens olika poster genom att klicka på respektive länk nedan:

Eget kapitalBundet eget kapitalFritt eget kapitalBalanserat resultatÅrets resultatÖverkursfond

Obeskattade reserverPeriodiseringsfond

TillgångarAnläggningstillgångarImmateriella tillgångarMateriella tillgångarFinansiella tillgångarOmsättningstillgångarVarulagerKundfordringarUpplupna intäkterFörutbetalda kostnader

SkulderLångfristiga skulderKortfristiga skulderLeverantörsskulderFörutbetalda intäkterUpplupna kostnaderRedovisningsprinciper

Balansräkningens uppställning

En balansräkning består av en så kallad aktivsida där det redovisade värdet av företagets tillgångar finns upptagna.

passivsidan visas däremot hur stor del av företaget som är finansierat med eget kapital och vilka skulder som belastar företaget.

Eftersom företag finansieras av skulder och eget kapital ska:

summan av tillgångar (T) och eget kapital (E) plus skulder (S) vara identisk; dvs. T = E + S.

Ett exempel på en enkel balansräkning hittar du i vår artikel med mall för Balansräkning.

Balansräkning, resultaträkning och årsredovisning

Balansräkningen utgör en del av företagets årsredovisning, vilket även resultaträkningen gör. Alla svenska aktiebolag måste upprätta en årsredovisning en gång per år. Årsredovisningen ska skickas till bolagsverket och blir offentligt tillgänglig; läs mer om detta här (artikel om årsredovisning).