Balansräkning

Tips för att enkelt göra årsredovisningen: StartaEgetInfo.se rekommenderar Årsredovisning Online en tjänst med vilken företag mycket enkelt kan skapa sin årsredovisning och med vilken man kan vara säker på att allt blir rätt. Läs mer på www.arsredovisning-online.se.

Balansräkningen utgör en del av företagets årsredovisning, vilket även resultaträkningen gör.

En balansräkning visar vilka tillgångar och skulder som bolaget har vid en specifik tidpunkt, ofta exakt vid årsskiftet. Se även vår Mall för Balansräkning i Word och Excel och likviditetsbudget.

En balansräkning består av en så kallad aktivsida där det redovisade värdet av företagets tillgångar finns upptagna och en passivsida som visar hur stor del av företaget som är finansierat med eget kapital och vilka skulder som belastar företaget. Eftersom företag finansieras av skulder och eget kapital ska summan av å ena sidan tillgångar och å andra sidan eget kapital och skulder vara identisk.

Balansräkningen kan användas för att beräkna nyckeltal som visar på bolagets finansiella ställning.