Poster på balansräkningen

I listan längst ned i artikeln poster som vanligtvis finns på balansräkningar. Klicka på respektive post för att läsa mer.

Se även:

Poster på resultaträkningen,

Mall resultaträkning,

Mall Balansräkning

Mall årsredovisning.

Läs mer om de olika posterna

Läser mer om balansräkningens olika poster genom att klicka på respektive länk nedan:

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Överkursfond

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond


TillgångarAnläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader


SkulderLångfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader