Vad är försiktighetsprincipen? (Redovisning)

Med försiktighetsprincipen avses att ett företag beaktar god försiktighet vid redovisning av företagets tillgångar och skulder; med detta menas att tillgångar ska värderas lågt och skulder ska värderas högt.

Vad säger lagen?

I Årsredovisningslagen ÅRL, 2 kap, 4 §, tredje punkten står det:

”värdering av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet”.

Värdera tillgångar lågt & skulder högt

Det gäller alltså enligt försiktighetsprincipen att tillgångar redovisas lågt (försiktigt) och skulder högt (också försiktigt).

När ett företag tillämpar försiktighetsprincipen och ska göra värderingar av exempelvis tillgångar är det därmed viktigt att inte chansa för mycket i sina antaganden, utan hellre som sagt vara försiktig i bedömningen av värdet.

Exempel

Ofta används lägsta värdets princip (LVP) vid tillämpandet av försiktighetsprincipen vilket innebär att en omsättningstillgång värderas till det lägsta av det historiska anskaffningsvärdet och aktuella värdet.

Ett annat exempel på försiktighetsprincipen är när ett företag äger en aktiepost. Då tas vinster upp först då de realiseras och förluster redan då de befaras.

Undvik att skönmåla

Att inte skönmåla verkligheten utan snarare vara försiktig utåt sett är en central del i det professionella företagets verksamhetsuppbyggnad, särskilt för nystartade företag som ofta har mycket att bevisa.

Läs om de andra redovisningsprinciperna: