Jämförbarhetsprincipen

Jämförbarhetsprincipen innebär att företaget från år till år ska tillämpa samma principer för t.ex. klassificering och värdering av poster i balansräkningen, resultaträkningen och årsredovisningen (se också: vår mall för årsredovisning).

Det är generellt inte tillåtet att ändra dessa principer, såvida inte exempelvis en lagändring kräver det eller att ett företag byter koncerntillhörighet.

Syftet med jämförbarhetsprincipen

Syftet med jämförbarhetsprincipen, alltså varför ett företag ska tillämpa denna, är att jämförelsen från år till år ska underlättas för de intressenter som vill analysera bolaget. Principen kallas även för konsekvensprincipen. När ett företag är nystartat finns ingen historik inom bolaget, varför principen inte går att tillämpa, men för existerande företag fyller principen en central funktion.

Läs om de andra redovisningsprinciperna: