Kontinuitetsprincipen

Kontinuitetsprincipen innebär enligt Årsredovisningslagen exempelvis att den utgående balansomslutningen för ett räkenskapsår ska vara lika med den ingående balansomslutningen följande räkenskapsår. Exempelvis om tillgångarnas värde per den 31/12 är 1 000 000 kr år 2012, och skulderna och det egna kapitalet finansierar tillgångarna med både 500 000 kr i egna medel och 500 000 kr i skulder så utgör dessa värden ingående balans den 1/1 2013.

Läs allmänt om Redovisningsprinciper här. De andra redovisningsprinciperna är: Rättvisande bild, Varaktighetsprincipen, Principen om öppenhet, Jämförbarhetsprincipen, Försiktighetsprincipen, Periodiseringsprincipen, Väsentlighetsprincipen, Matchningsprincipen, Värderingsprinciper.