Periodiseringsprincipen

Periodiseringsprincipen innebär att företagets inkomster och utgifter ska hänföras till rätt period, läs mer om periodiseringar. Frågan som ska ställas är; när intjänades inkomsterna och när uppstod utgifterna?

Med det menas att om exempelvis inkomsterna intjänades 2001 och även resurserna förbrukades det året, dvs. utgifter uppstod är det just det året som dessa ska tas upp vilket får till följd att övriga framtida inkomster och utgifter inte ska påverka resultatet för den aktuella perioden. Dessa får istället tas upp i kommande perioder där de hör hemma. . Läs även om intäkter/kostnader och utgifter/inkomster, där detta avhandlas. Således är det viktigt för ett företag att t.ex. spara fakturor och kvitton för att inkomsterna respektive utgifterna ska kunna hänföras till en period som är korrekt. Läs allmänt om Redovisningsprinciper här. De andra redovisningsprinciperna är: Rättvisande bild, Varaktighetsprincipen, Principen om öppenhet, Jämförbarhetsprincipen, Försiktighetsprincipen, Kontinuitetsprincipen, Väsentlighetsprincipen, Matchningsprincipen, Värderingsprinciper.