Rättvisande bild

Rättvisande bild, även benämnt true and fair view betyder att den ekonomiska situationen i företaget ska framhävas på ett så riktigt sätt som det går. Därmed gäller det att exempelvis den finansiella ställningen i företaget samt posterna i resultaträkningen, balansräkningen, och så vidare, inkluderar all betydelsefull information som ger denna riktiga bild. Läs om de andra redovisningsprinciperna:

Relation till lagen och god redovisningssed

Begreppet rättvisande bild är underordnat lagstiftningen men överordnat god redovisningssed. För det enskilda företaget gäller det att inte dölja några detaljer utan att framhäva så korrekt information som möjligt så att företagets intressenter kan få just en rättvisande bild av bolaget.