Varaktighetsprincipen

Varaktighetsprincipen betyder enligt Årsredovisningslagen (ÅRL), 2 kap, 4 § att

"företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet".

Med det menas att det antas att företaget kommer att fortsätta att bedriva sin verksamhet under den förutsägbara framtiden. Varaktighetsprincipen kallas även fortlevnadsprincipen.
Läs om de andra redovisningsprinciperna:

Varaktighetsprincipens betydelse

Vid exempelvis värderingar har denna princip stor betydelse, exempelvis när värdet av anläggningstillgångar ska beräknas, då förväntningar på framtiden kommer in i bilden. På engelska kallas varaktighetsprincipen för "going concern".