Värderingsprinciper

Värderingsprinciper är principer och modeller för att komma fram till vad ett företag är värt och för att därigenom värdera skulder, eget kapital och tillgångar. Det är viktigt för ett företag att följa de lagar och bestämmelser som finns och lämna upplysningar om de värderingsmetoder som används.

Läs allmänt om Redovisningsprinciper här. De andra redovisningsprinciperna är: Rättvisande bild, Varaktighetsprincipen, Principen om öppenhet, Jämförbarhetsprincipen, Försiktighetsprincipen, Periodiseringsprincipen, Kontinuitetsprincipen, Väsentlighetsprincipen, Matchningsprincipen. Läs mer om dessa principer länkarna till vänster.