Väsentlighetsprincipen

Meningen med väsentlighetsprincipen är bokföring och redovisning av småsummor inte ska uppta för mycket energi. Väsentlighetsprincipen innebär bland annat att endast väsentliga belopp behöver periodiseras och arkiveras. Väsentlighetsprincipen innebär även att smås poster får slås ihop med andra poster, det viktiga är att inte företagets rättvisande bild och klarhet äventyras.

Givetvis uppkommer gränsdragningsproblem för vad som bör klassas som ett väsentligt belopp och inte. Man kan säga att så länge som årsredovisningen och företagets ställning framhävs korrekt är en post som inte har någon påverkan på upprätthållandet av hur företagets redovisning ser ut en post som kan klassas som oväsentlig. Väsentlighetsprincipen är fördelaktig, framför allt för mindre företag som ju har mycket administrativt arbete som ska skötas av få personer, och som därmed ger upphov till tidsbesparing. Läs allmänt om Redovisningsprinciper här. De andra redovisningsprinciperna är: Rättvisande bild, Varaktighetsprincipen, Principen om öppenhet, Jämförbarhetsprincipen, Försiktighetsprincipen, Periodiseringsprincipen, Kontinuitetsprincipen, Matchningsprincipen, Värderingsprinciper.